کارگاه علمی و تخصصی تکنولوژی نوین جهانی

کارگاه علمی و تخصصی تکنولوژی نوین جهانی در تولید ماسک های تنفسی و رونمایی از جدیدترین محسولات